Thiệp cưới Offset Dài

Bao thư chính xấp 100, lót đôi xấp 100.

Thiệp cưới đợt 20